KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ACAR Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermekte ve gereken tedbirleri almaktayız. Müşterilerimizi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu aydınlatma metnini hazırladık.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Müşteri Aydınlatma Metni”, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verileriniz;

 • Hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • Doğru ve güncel olarak,
 • Belirli ,açık ve meşru amaçlar ile işlenecek,
 • İlgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerektiği süre kadar muhafaza


  • A. TANIMLAR
   Müşteri : İşletmeden Ürün veya Hizmet alan kişiler.
   Şirket : ACAR Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi.
   İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; çalışanlar,tedarikçiler, müşterileri, ziyaretçiler gibi.
   Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası.
   Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
   Özel Nitelikli Veri : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
   Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
   Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
   Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişidir. İşbu metin kapsamında veri sorumlusu, Çıldır Mah.232 Sok. Nergis 1 Apt. No:3 Marmaris/MUĞLA adresinde mukim ACAR Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.
   Veri kayıt sistemi (VERBİS) : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.
   Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

   B. VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
   Veri Sorumlusu
   Marmaris Vergi Dairesi 0040037007 Vergi Kimlik numaralı, Çıldır Mah. 232. Sok. Nergis 1 Apt. No:3 Marmaris / MUĞLA adresinde bulunan ve ACAR Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi unvanlı işyeri veri sorumlusudur.
   E posta : kvkk@premiernergis.com
   Telefon : +90 (252) 417 67 47
   İnternet Sitesi : https://www.premiernergis.com

   İrtibat Kişisi
   Adı Soyadı : Mehmet ACAR
   Unvanı : Genel Müdür Yardımcısı
   E-posta : mehmet.acar@premiernergis.com
   Telefon : +90 552 333 67 47
   Kişisel verileriniz; yasal yükümlülüklerimiz gereği ve iş ve işlemlerinizde size daha uygun hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak toplanmaktadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan kişisel veriler işlenmektedir:

   C. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ, İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

   KİMLİK BİLGİLERİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   İsim ve Soyisim, TCKN, Doğum Tarihi, Uyruk, Pasaport bilgisi, Aile ve Yakın Bilgisi


   İŞLENME AMACI

   Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   İLETİŞİM BİLGİLERİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   E-Posta Adresi, Ev Adresi, İşyeri Adresi, Cep Telefonu Numarası, Sosyal Medya Hesap Adresleri


   İŞLENME AMACI

   Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   FİNANS BİLGİLERİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   IBAN, Kredi Kartı Bilgisi, Güvenlik Kodu, Fatura - borç bilgisi, Vergi Levhası


   İŞLENME AMACI

   Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   SAĞLIK BİLGİLERİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   Alerji, hastalık bilgisi, Engellilik durumu


   İŞLENME AMACI

   Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Konuya ilişkin açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   GÖRSEL İŞİTSEL VERİLER

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   Kamera kayıtları


   İŞLENME AMACI

   Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen: ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİSİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   Otele giriş ve çıkış tarihi, Yıldönümü, Gazete tercihi, sevdiği içecek, oda numarası


   İŞLENME AMACI

   Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   ÖZLÜK BİLGİSİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   Otele giriş ve çıkış tarihi, Yıldönümü, Gazete tercihi, sevdiği içecek, oda numarası


   İŞLENME AMACI

   Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   Araç Plaka Bilgisi, CCTV Kayıtları, Araba Markası


   İŞLENME AMACI

   Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   İŞLEM GÜVENLİĞİ KAYITLARI

   İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

   Cihaz MAC Adresi, Dahili IP Adresi, Harici IP Adres, AdSoyad- Oda Numarası, TC Kimlik No, Pasaport No


   İŞLENME AMACI

   Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi.


   İŞLEMENİN HUKUKİ AMACI

   Kişisel verileriniz, Premier Nergis Beach Hotel tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.   Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.   D. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ YÖNTEMLE TOPLANDIĞI

   Kişisel verileriniz veri sorumlusu ile aranızdaki Mail ve Hizmet alım aşamasında elde edilmekte olup, kişisel verilerin elde edilmesi, yüz yüze görüşmeler esnasında sözlü ve/veya yazılı veya elektronik formların doldurulması ile gerçekleşebileceği gibi, kişisel verileriniz telefon, e-posta, yoluyla da toplanabilmektedir.   E. KİŞİSEL VERİNİZİN İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

   Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen haklarını ve taleplerini www.premiernergis.com adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:


   Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

   • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.


   Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesindeki yukarıda sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Çıldır Mevkii,232. Sokak No:3 48700 Marmaris /MUĞLA. adresimize ıslak imzalı olarak ya elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@premiernergis.com e-posta adresine veya www.premiernergis.com sayfasından ulaşabileceğiniz ACAR Turizm Ticaret Anonim Şirketi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Bu çerçevede, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesine göre başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 3 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında cevap verilmesi halinde tarafınızdan kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edilebilecektir.


   Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.   F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER

   KVKK ’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerinizin imha süreci hakkında detaylı bilgiye https://www.premiernergis.com web adresinde bulunan ‘’Veri Saklama ve İmha Politikası’’ndan ulaşabilirsiniz.


   Şirketimizin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikleri içeren güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz ACAR Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi olarak müşterimiz olmanız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

İşletmeniz bünyesindeki Mal ve Hizmet alım süreci sırasında İşletmeniz ile paylaştığım kimlik, iletişim, finans, sağlık, görsel ve işitsel, müşteri işlem bilgisi, özlük bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, işlem güvenliği kayıtları ve diğer verilerimin, mal ve hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; işletmeniz tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

İşletme tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.KABUL EDİYORUM

KABUL ETMİYORUM


VERİ SAHİBİ:
AD SOYAD:
TARİH: